ESOL

Regulamin ESOL.EU

POSTANOWIENIA OGÓLNE

PROWADZIMY WYŁĄCZNIE SPRZEDAŻ HURTOWĄ DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ.

Przedsiębiorcą prowadzącym stronę internetową www.kawu.pl,
jest spółka KAWU J. Kotus, A. Woźniak sp.j. z siedzibą w Łodzi, ul. Duńska 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 192043, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 9471743610 numer statystyczny REGON 471604760, numer GIOŚ E0011294WZ.

Kontakt jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: kawu(at)kawu.pl,
formularza kontaktowego umieszczonego na stronie: http://www.kawu.pl
numer telefonu: +48 42 611 62 50 oraz faksu: +48 42 611 62 64,

KOSZTY, TERMIN, SPOSÓB I WARUNKI DOSTAWY

Zamówiony towar jest dostarczany kupującemu w wybrany przez niego sposób. Sposoby oraz koszty i terminy dostawy towarów określa Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, stanowiący jego integralną część. Kupujący winien zwrócić należytą uwagę na stan przesyłki przy jej odbiorze, w szczególności czy przesyłka nie została uszkodzona lub zniszczona. W razie uszkodzenia lub zniszczenia przesyłki podczas transportu, należy sporządzić protokół szkody, zawierający datę i godzinę doręczenia przesyłki, imiona i nazwiska osób sprawdzających zawartość przesyłki, jej zawartość i stan, w jakim dotarła.
Protokół ten należy przesłać, bez zbędnej zwłoki, na adres KAWU.

REKLAMACJE

Kupujący mogą składać reklamacje dot. zakupionych towarów. Należy użyć formularza do pobrania ze strony internetowej: Reklamacje będą rozpatrywane na zasadach określonych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. Reklamacja może zostać wysłana pocztą elektroniczną na adres: kawu(at)kawu.pl, przy wykorzystaniu formularza umieszczonego na stronie www.kawu.pl lub wniesiona pisemnie na adres siedziby przedsiębiorcy. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie kupującego i zakupionego towaru oraz wskazanie okoliczności uzasadniających jej złożenie.

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KUPUJĄCYCH

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych kupujących - określone zostały w „Polityce prywatności” - Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu, stanowiącym jego integralną część.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez KAWU, niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. KAWU nieodpłatnie udostępnia usługobiorcom niniejszy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, także w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługują się usługobiorcy. W szczególności usługobiorcy mogą bez jakichkolwiek ograniczeń pobierać Regulamin ze strony www.kawu.pl jako plik w formatach html oraz pdf, zapisywać Regulamin na posiadanych nośnikach pamięci oraz wydrukować go w dowolnej ilości egzemplarzy. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez KAWU są następujące: zawieranie umów sprzedaży on-line – w zakresie towarów sprzedawanych, newsletter – zapisanie się do listy obiorców jest dobrowolne, dodawanie opinii – kupujący może dodać opinię do swojej transakcji, Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się strona internetowa KAWU są następujące: połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML), klient poczty elektronicznej. Zakazane jest dostarczanie przez usługobiorców treści o charakterze bezprawnym. Warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną określone zostały w pkt 2 niniejszego Regulaminu. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Reklamacja może zostać wysłana pocztą elektroniczną na adres: kawu(at)kawu.pl, przy wykorzystaniu formularza umieszczonego na stronie www.kawu.pl lub wniesiona pisemnie na adres siedziby przedsiębiorcy. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie usługobiorcy i wskazanie okoliczności uzasadniających jej złożenie. KAWU dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji KAWU zawiadomi usługobiorcę niezwłocznie po jej rozpatrzeniu. KAWU informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Aktualna informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przedstawiona została w Załączniku nr 3 do Regulaminu, stanowiącym jego integralną część. KAWU informuje, że wprowadza następujące dane, niebędące składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną, do systemu informatycznego, którym posługuje się usługobiorca: Cookies - są to krótkie pliki tekstowe, zawierające informacje, zapisywane w systemie informatycznym kupującego (tj. na komputerze, z którego dokonano połączenia ze Stroną internetową kawu) Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację kupującego w razie ponownego połączenia z kupującego z komputera, na którym zostały zapisane. Cookies są wykorzystywane przez KAWU w następujących celach: dla ułatwienia Kupującemu korzystania z zasobów strony internetowej kawu.pl , w celu dostosowania wyglądu strony internetowej do oczekiwań i potrzeb konkretnego kupującego (tzw. personalizacja), w celu monitorowania ruchu na stronach kawu.pl, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów przez kupujących. Kupujący ma prawo w każdym czasie wyłączyć „cookies”. Wyłączenie obsługi „cookies” jest możliwe w przeglądarce kupującego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Strona internetowa KAWU.PL zapewnia, że w każdym momencie na stronie www.kawu.pl znajduje się aktualnie obowiązujący Regulamin i jego wszystkie poprzednie wersje. W wypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie właściwy polski sąd powszechny.
Ceny towarów widoczne po zalogowaniu na kawu.pl są cenami netto i nie zawierają podatku VAT - Ceny zawierają Koszt Gospodarowania Odpadami (KGO), który jest widoczny po zalogowaniu i po przejściu w kartę danego produktu - pod ceną produktu.
Używamy ciasteczek "cookies" aby zapewnić najlepsze możliwości korzystania z naszej strony internetowej. Każdy odwiedzający naszą stronę KAWU w każdej chwili może zmienić ustawienia dotyczące technologii "cookies", dostosowując konfigurację przeglądarki, za pomocą której korzysta z zasobów Internetu do własnych wymagań.

SPOSOBY ORAZ KOSZTY I TERMINY DOSTAWY TOWARÓW

ZAŁĄCZNIK NR 1

Polska

koszt nadania jednej paczki za pośrednictwem kuriera GLS: przy przedpłacie 15,00pln netto, przy pobraniu 19,00pln netto.

W przypadku braku zamówień przez 6 miesięcy, zostanie zmieniony sposób płatności na
przedpłata na konto.

Pozostałe Państwa

Koszt przesyłki jest wyliczy indywidualnie w zależności od kraju i wagi przesyłki

W PRZYPADKU ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WARTOŚĆI MINIMUM LOGITYCZNEGO - 100,00 PLN NETTO - DO KOSZTÓW PRZESYŁKI BĘDĄ DOLICZONE DODATKOWE KOSZTY PAKOWANIA - CENA PRZESYŁKI 20 ZŁ NETTO (w przypadku wysyłki za pobraniem dodatkowo koszty pobrania.)

ZAŁĄCZNIK NR 2

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

ZAŁĄCZNIK NR 3

ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywane drogą elektroniczną. Działanie oprogramowania typu malware, czyli oprogramowania, które jest w stanie, po uruchomieniu, zarazić pliki w sposób samopowielający, zazwyczaj nie będąc zauważonym przez użytkownika. Wirusy komputerowe mogą być mniej lub bardziej szkodliwe dla systemu operacyjnego, w którym się znajdują, ale nawet w najmniej poważnym przypadku są marnotrawstwem pamięci RAM, CPU i miejsca na twardym dysku. Obecność i działanie robaków internetowych (worm), czyli szkodliwego oprogramowania zdolnego do samopowielania. E-mail worm jest niszczącym atakiem przeciwko sieci, polegającym na zebraniu wszystkich adresów e-mail znajdujących się w lokalnym programie (na przykład w MS Outlook) i wysłaniu na nie setek e-maili zawierających robaka w niewidocznym załączniku. Możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware, to jest oprogramowania szpiegującego działania użytkownika w Internecie, instalującego się bez jego wiedzy, zgody i kontroli. Możliwość bycia narażonym na cracking lub phishing (łowienie haseł) - w kontekście informatycznym phishing oznacza technikę łamania zabezpieczeń (cracking), używaną do pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne. Piractwo komputerowe - termin używany przez piratów komputerowych do określenia oprogramowania, z którego zdjęto zabezpieczenie przed kopiowaniem i które udostępniono w Internecie, skąd może być pobrane sniffing - niedozwolony podsłuch, inny niż mieszczący się w granicach pojęcia cracking i phising, polegający na wykorzystaniu sniffera - programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci możliwość wprowadzenia przez inne osoby korzystające z systemu teleinformatycznego i/lub sieci telekomunikacyjnej nielegalnych urządzeń dających nieuprawniony dostęp do usług podlegających ochronie, Kryptoanaliza, to jest odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia, Możliwość bycia narażonym na działania innego niechcianego lub "złośliwego" oprogramowana, wykonującego czynności niezamierzone przez użytkownika, niewchodzące w granice definicji wymienionych powyżej, a występujace pod nazwami: wabbit, trojan, backdoor, exploit, rootkit, keylogger, dialer, hoax.

 

NR REJESTROWY GIOŚ: E0011294WZ